• Chào mừng bạn đến với Diễn đàn đăng tin rao vặt 2020 của hệ thống SEO TOP Có thể bạn cần đăng tin tại: www.tnrgrandpalace.com
  • Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

TQ Đáp án môn TIẾNG ANH kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

olalano

Quản lý chung
Mã đề: 4011. D​
2. A​
3. B​
4. D​
5. B​
6. A​
7. A​
8. C​
9. A​
10. B​
11. A​
12. B​
13. D​
14. B​
15. B​
16. D​
17. D​
18. C​
19. D​
20. B​
21. B​
22. C​
23. B​
24. A​
25. C​
26. D​
27. D​
28. C​
29. B​
30. A​
31. A​
32. D​
33. A​
34. B​
35. A​
36. D​
37. B​
38. B​
39. D​
40. D​
41. A​
42. D​
43. D​
44. A​
45. C​
46. D​
47. A​
48. A​
49. D​
50. A​


Mã đề: 4021. C​
2. C​
3. C​
4. D​
5. C​
6. C​
7. D​
8. C​
9. B​
10. A​
11. D​
12. C​
13. C​
14. D​
15. A​
16. A​
17. D​
18. A​
19. A​
20. C​
21. B​
22. B​
23. B​
24. A​
25. B​
26. B​
27. C​
28. A​
29. A​
30. A​
31. D​
32. D​
33. B​
34. D​
35. A​
36. B​
37. D​
38. C​
39. B​
40. B​
41. B​
42. A​
43. A​
44. C​
45. B​
46. D​
47. B​
48. D​
49. A​
50. D​


Mã đề: 4031. A​
2. C​
3. D​
4. B​
5. D​
6. B​
7. C​
8. D​
9. A​
10. D​
11. A​
12. B​
13. D​
14. B​
15. A​
16. D​
17. A​
18. A​
19. B​
20. A​
21. D​
22. C​
23. C​
24. D​
25. A​
26. D​
27. D​
28. A​
29. A​
30. B​
31. D​
32. C​
33. A​
34. C​
35. B​
36. A​
37. B​
38. C​
39. B​
40. C​
41. A​
42. B​
43. C​
44. B​
45. B​
46. C​
47. A​
48. D​
49. B​
50. B​


Mã đề: 4041. B​
2. C​
3. A​
4. D​
5. D​
6. B​
7. D​
8. C​
9. A​
10. A​
11. C​
12. A​
13. C​
14. C​
15. B​
16. A​
17. D​
18. C​
19. A​
20. C​
21. A​
22. B​
23. A​
24. D​
25. B​
26. B​
27. C​
28. B​
29. B​
30. D​
31. B​
32. B​
33. C​
34. C​
35. A​
36. D​
37. C​
38. D​
39. A​
40. B​
41. D​
42. C​
43. B​
44. B​
45. D​
46. A​
47. A​
48. B​
49. A​
50. D​


Mã đề: 4051. C​
2. B​
3. A​
4. C​
5. D​
6. B​
7. C​
8. A​
9. D​
10. C​
11. A​
12. A​
13. A​
14. B​
15. B​
16. C​
17. C​
18. D​
19. A​
20. C​
21. D​
22. C​
23. D​
24. A​
25. B​
26. C​
27. A​
28. A​
29. B​
30. B​
31. C​
32. C​
33. B​
34. C​
35. B​
36. A​
37. A​
38. D​
39. C​
40. D​
41. D​
42. C​
43. D​
44. D​
45. C​
46. D​
47. D​
48. A​
49. A​
50. D​


Mã đề: 4061. B​
2. C​
3. D​
4. A​
5. B​
6. D​
7. C​
8. D​
9. A​
10. B​
11. D​
12. B​
13. C​
14. B​
15. A​
16. C​
17. A​
18. A​
19. D​
20. C​
21. C​
22. D​
23. A​
24. A​
25. D​
26. C​
27. A​
28. A​
29. D​
30. A​
31. D​
32. C​
33. C​
34. D​
35. D​
36. D​
37. A​
38. D​
39. D​
40. A​
41. C​
42. C​
43. A​
44. D​
45. B​
46. A​
47. A​
48. C​
49. C​
50. A​


Mã đề: 4071. D​
2. D​
3. C​
4. D​
5. B​
6. D​
7. A​
8. C​
9. B​
10. C​
11. D​
12. A​
13. C​
14. B​
15. B​
16. B​
17. A​
18. B​
19. A​
20. B​
21. A​
22. D​
23. C​
24. D​
25. B​
26. D​
27. A​
28. C​
29. A​
30. D​
31. C​
32. B​
33. A​
34. C​
35. D​
36. B​
37. B​
38. A​
39. C​
40. B​
41. D​
42. B​
43. D​
44. A​
45. A​
46. D​
47. C​
48. C​
49. A​
50. A​


Mã đề: 4081. B​
2. A​
3. B​
4. C​
5. D​
6. B​
7. B​
8. B​
9. A​
10. D​
11. D​
12. D​
13. B​
14. D​
15. B​
16. B​
17. B​
18. A​
19. A​
20. B​
21. C​
22. B​
23. A​
24. A​
25. A​
26. C​
27. C​
28. B​
29. B​
30. C​
31. A​
32. C​
33. B​
34. B​
35. A​
36. C​
37. A​
38. C​
39. A​
40. C​
41. C​
42. D​
43. A​
44. B​
45. C​
46. C​
47. B​
48. C​
49. C​
50. A​


Mã đề: 4091. A​
2. A​
3. B​
4. A​
5. D​
6. C​
7. C​
8. D​
9. A​
10. A​
11. D​
12. A​
13. C​
14. A​
15. B​
16. C​
17. B​
18. C​
19. A​
20. D​
21. A​
22. A​
23. D​
24. D​
25. C​
26. D​
27. B​
28. D​
29. B​
30. D​
31. C​
32. A​
33. D​
34. B​
35. B​
36. C​
37. C​
38. B​
39. D​
40. D​
41. D​
42. A​
43. B​
44. D​
45. B​
46. C​
47. B​
48. D​
49. A​
50. C​


Mã đề: 4101. C​
2. C​
3. D​
4. C​
5. C​
6. D​
7. A​
8. A​
9. A​
10. C​
11. D​
12. C​
13. A​
14. D​
15. D​
16. A​
17. C​
18. A​
19. D​
20. C​
21. B​
22. D​
23. D​
24. B​
25. B​
26. D​
27. A​
28. B​
29. A​
30. B​
31. C​
32. D​
33. D​
34. C​
35. A​
36. C​
37. C​
38. D​
39. B​
40. A​
41. D​
42. A​
43. A​
44. B​
45. A​
46. D​
47. A​
48. D​
49. D​
50. C​


Mã đề: 4111. B​
2. B​
3. B​
4. D​
5. A​
6. A​
7. C​
8. B​
9. D​
10. A​
11. B​
12. D​
13. B​
14. A​
15. A​
16. C​
17. A​
18. D​
19. C​
20. D​
21. D​
22. D​
23. A​
24. B​
25. B​
26. A​
27. B​
28. A​
29. A​
30. C​
31. C​
32. D​
33. C​
34. B​
35. D​
36. D​
37. B​
38. B​
39. B​
40. C​
41. B​
42. D​
43. C​
44. B​
45. B​
46. A​
47. D​
48. A​
49. C​
50. C​


Mã đề: 4121. A​
2. C​
3. D​
4. C​
5. C​
6. D​
7. A​
8. A​
9. C​
10. A​
11. D​
12. B​
13. A​
14. A​
15. C​
16. A​
17. B​
18. B​
19. D​
20. D​
21. A​
22. B​
23. A​
24. D​
25. B​
26. A​
27. C​
28. C​
29. A​
30. D​
31. C​
32. A​
33. A​
34. B​
35. C​
36. B​
37. D​
38. B​
39. B​
40. C​
41. D​
42. A​
43. B​
44. D​
45. C​
46. B​
47. D​
48. A​
49. D​
50. C​


Mã đề: 4131. D​
2. C​
3. D​
4. C​
5. D​
6. B​
7. A​
8. A​
9. D​
10. B​
11. D​
12. D​
13. C​
14. A​
15. A​
16. A​
17. C​
18. D​
19. C​
20. A​
21.B​
22. B​
23. B​
24. D​
25. A​
26. C​
27. C​
28. B​
29. C​
30. B​
31. C​
32. C​
33. D​
34. B​
35. D​
36. B​
37. B​
38. A​
39. A​
40. B​
41. A​
42. B​
43. A​
44. A​
45. D​
46. D​
47. A​
48. D​
49. B​
50. B​


Mã đề: 4141. D​
2. B​
3. B​
4. A​
5. C​
6. D​
7. A​
8. D​
9. A​
10. D​
11. D​
12. C​
13. C​
14. A​
15. A​
16. B​
17. C​
18. D​
19. C​
20. C​
21. D​
22. A​
23. C​
24. A​
25. C​
26. A​
27. A​
28. D​
29. C​
30. A​
31. B​
32. D​
33. A​
34. A​
35. C​
36. D​
37. C​
38. C​
39. A​
40. A​
41. D​
42. A​
43. C​
44. D​
45. D​
46. D​
47. C​
48. C​
49. D​
50. C​


Mã đề: 4151. D​
2. A​
3. A​
4. A​
5. D​
6. D​
7. D​
8. A​
9. B​
10. B​
11. B​
12. A​
13. A​
14. A​
15. D​
16. C​
17. C​
18. B​
19. C​
20. D​
21. A​
22. D​
23. C​
24. D​
25. A​
26. D​
27. B​
28. C​
29. C​
30. D​
31. C​
32. B​
33. A​
34. C​
35. B​
36. B​
37. C​
38. C​
39. A​
40. D​
41. B​
42. B​
43. C​
44. B​
45. A​
46. C​
47. D​
48. A​
49. B​
50. B​


Mã đề: 4161. C​
2. A​
3. D​
4. B​
5. C​
6. A​
7. C​
8. C​
9. A​
10. D​
11. B​
12. A​
13. A​
14. C​
15. C​
16. A​
17. B​
18. D​
19. B​
20. C​
21. D​
22. A​
23. C​
24. A​
25. A​
26. A​
27. B​
28. B​
29. A​
30. D​
31. C​
32. B​
33. D​
34. C​
35. D​
36. C​
37. B​
38. B​
39. D​
40. C​
41. D​
42. A​
43. B​
44. D​
45. D​
46. C​
47. B​
48. A​
49. B​
50. B​


Mã đề: 4171. C​
2. D​
3. A​
4. D​
5. C​
6. B​
7. D​
8. D​
9. A​
10. A​
11. C​
12. C​
13. B​
14. D​
15. A​
16. B​
17. A​
18. D​
19. B​
20. A​
21. B​
22. D​
23. A​
24. D​
25. B​
26. C​
27. A​
28. D​
29. B​
30. A​
31. B​
32. C​
33. B​
34. D​
35. D​
36. C​
37. C​
38. B​
39. C​
40. D​
41. A​
42. D​
43. B​
44. C​
45. B​
46. D​
47. C​
48. B​
49. D​
50. A​


Mã đề: 4181. B​
2. A​
3. B​
4. B​
5. A​
6. C​
7. B​
8. C​
9. B​
10. C​
11. B​
12. A​
13. A​
14. D​
15. A​
16. C​
17. A​
18. C​
19. B​
20. D​
21. B​
22. B​
23. B​
24. C​
25. C​
26. A​
27. D​
28. B​
29. C​
30. D​
31. B​
32. D​
33. C​
34. D​
35. D​
36. C​
37. D​
38. D​
39. B​
40. C​
41. A​
42. A​
43. C​
44. A​
45. C​
46. B​
47. C​
48. A​
49. C​
50. D​


Mã đề: 4191. D​
2. A​
3. A​
4. B​
5. C​
6. C​
7. D​
8. C​
9. A​
10. B​
11. A​
12. A​
13. D​
14. A​
15. C​
16. D​
17. D​
18. B​
19. A​
20. B​
21. C​
22. C​
23. B​
24. D​
25. D​
26. D​
27. B​
28. B​
29. D​
30. C​
31. C​
32. C​
33. D​
34. A​
35. D​
36. C​
37. A​
38. A​
39. B​
40. B​
41. C​
42. C​
43. B​
44. C​
45. B​
46. B​
47. B​
48. A​
49. D​
50. A​


Mã đề: 4201. B​
2. D​
3. D​
4. C​
5. B​
6. A​
7. D​
8. D​
9. C​
10. C​
11. D​
12. C​
13. D​
14. D​
15. C​
16. D​
17. A​
18. A​
19. C​
20. A​
21. D​
22. A​
23. B​
24. D​
25. D​
26. C​
27. D​
28. A​
29. D​
30. A​
31. B​
32. A​
33. B​
34. A​
35. B​
36. B​
37. C​
38. B​
39. C​
40. A​
41. B​
42. C​
43. C​
44. C​
45. A​
46. B​
47. B​
48. B​
49. C​
50. C​


Mã đề: 4211. B​
2. C​
3. D​
4. B​
5. B​
6. B​
7. D​
8. A​
9. C​
10. B​
11. D​
12. B​
13. A​
14. B​
15. A​
16. B​
17. C​
18. D​
19. B​
20. C​
21. B​
22. A​
23. B​
24. B​
25. C​
26. B​
27. C​
28. C​
29. D​
30. B​
31. C​
32. C​
33. D​
34. B​
35. B​
36. D​
37. C​
38. C​
39. D​
40. D​
41. B​
42. C​
43. D​
44. D​
45. D​
46. A​
47. A​
48. C​
49. C​
50. D​


Mã đề: 4221. C​
2. B​
3. B​
4. A​
5. C​
6. A​
7. A​
8. D​
9. D​
10. A​
11. A​
12. C​
13. C​
14. A​
15. D​
16. C​
17. B​
18. A​
19. C​
20. C​
21. A​
22. C​
23. B​
24. B​
25. B​
26. A​
27. B​
28. D​
29. B​
30. A​
31. D​
32. C​
33. D​
34. B​
35. B​
36. A​
37. C​
38. C​
39. B​
40. A​
41. C​
42. C​
43. B​
44. A​
45. A​
46. B​
47. C​
48. C​
49. A​
50. B​


Mã đề: 4231. B​
2. D​
3. A​
4. D​
5. C​
6. C​
7. A​
8. C​
9. C​
10. A​
11. D​
12. D​
13. C​
14. B​
15. B​
16. A​
17. B​
18. A​
19. A​
20. A​
21. C​
22. D​
23. B​
24. B​
25. A​
26. C​
27. A​
28. B​
29. C​
30. A​
31. A​
32. C​
33. D​
34. A​
35. A​
36. D​
37. C​
38. D​
39. D​
40. C​
41. D​
42. B​
43. B​
44. C​
45. C​
46. B​
47. C​
48. C​
49. D​
50. A​


Mã đề: 4241. D​
2. B​
3. C​
4. B​
5. B​
6. A​
7. C​
8. B​
9. A​
10. C​
11. C​
12. D​
13. B​
14. A​
15. A​
16. A​
17. B​
18. B​
19. A​
20. D​
21. C​
22. B​
23. B​
24. B​
25. D​
26. B​
27. A​
28. C​
29. C​
30. B​
31. A​
32. B​
33. A​
34. D​
35. C​
36. A​
37. D​
38. A​
39. D​
40. D​
41. A​
42. B​
43. C​
44. D​
45. D​
46. B​
47. C​
48. A​
49. D​
50. C​
 
Top