• Chào mừng bạn đến với Diễn đàn đăng tin rao vặt 2020 của hệ thống SEO TOP Có thể bạn cần đăng tin tại: www.tnrgrandpalace.com
  • Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

TQ Đáp án môn LỊCH SỬ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

olalano

Quản lý chung
Mã đề: 301

1. D2. C3. B4. A5. C6. D7. B8. B9. C10. D
11. D12. B13. C14. A15. D16. A17. B18. B19. A20. A
21. A22. D23. B24. D25. B26. A27. B28. A29. D30. D
31. A32. A33. A34. D35. B36. A37. B38. D39. D40. D
Mã đề: 302

1. B2. C3. B4. B5. D6. B7. D8. B9. C10. A
11. C12. A13. B14. A15. D16. A17. C18. B19. C20. A
21. D22. A23. A24. C25. A26. B27. B28. A29. A30. C
31. C32. B33. B34. C35. B36. B37. A38. A39. C40. C
Mã đề: 304

1. A2. B3. C4. A5. B6. C7. B8. C9. D10. D
11. D12. B13. D14. D15. A16. D17. A18. B19. A20. D
21. A22. A23. D24. A25. A26. A27. D28. B29. B30. A
31. B32. A33. A34. D35. D36. B37. A38. D39. B40. B
Mã đề: 305

1. C2. C3. D4. C5. A6. A7. A8. B9. B10. B
11. A12. C13. A14. B15. B16. C17.C18. B19. D20. D
21. C22. A23. D24. D25. D26. C27. C28. D29. D30. C
31. A32. D33. A34. A35. D36. C37. C38. A39.C40. A
Mã đề: 307

1. C2. C3. C4. B5. D6. D7. A8. A9. B10. C
11. B12. A13. B14. C15. C16. B17. A18. C19. C20. C
21. B22. D23. D24. C25. B26. A27. C28. A29. D30. D
31. D32. B33. B34. B35. A36. A37. B38. D39. D40. A
Mã đề: 309

1. B2. A3. C4. A5. A6. B7. B8. A9. D10. D
11. C12. D13. D14. D15. B16. B17. D18. A19. D20. C
21. A22. D23. A24. B25. C26. B27. D28. D29. C30. C
31. D32. D33. B34. C35. A36. D37. A38. A39. C40. C
Mã đề: 310

1. A2. C3. D4. D5. A6. A7. C8. C9. B10. D
11. C12. C13. D14. C15. C16. B17. B18. B19. A20. B
21. D22. B23. C24. B25. A26. B27. B28. A29. A30. B
31. A32. A33. B34. C35. B36. C37. B38. C39. C40. A
Mã đề: 311

1. B2. C3. A4. C5. D6.A7. B8. D9. A10. D
11. C12. B13. A14. C15. D16. B17. D18. B19. B20. B
21. A22. D23. A24. D25. B26. A27. C28. C29. C30. B
31. B32. A33. C34. A35. B36. A37. C38. C39. B40. C
Mã đề: 312

1. A2. A3. C4. C5. B6. C7. D8. C9. A10. D
11. D12. A13. B14. C15. A16. C17. B18. A19. B20. C
21. D22. D23. B24. D25. B26. A27. A28. A29. B30. D
31. B32. B33. D34. D35. B36. B37. D38. A39. A40. B
Mã đề: 314

1. B2. A3. B4. B5. A6. B7. C8. C9. D10. B
11. A12. C13. B14. A15. D16. B17. C18.C19. D20. A
21. C22. D23. A24. A25. A26. D27. D28. C29. C30. A
31. B32. D33. B34. B35. D36. C37. A38. D39. A40. D
Mã đề: 316

1. B2. C3. B4. C5. B6. A7. A8. A9. A10. A
11. C12. B13. A14. C15. D16. C17. A18. A19. A20. C
21. D22. D23. A24. B25. D26. A27. D28. D29. C30. D
31. D32. C33. B34. B35. D36. C37. C38. B39. C40. D
Mã đề: 317

1. B2. A3. D4. A5. A6. D7. A8. C9. D10. C
11. C12. D13. A14. A15. B16. B17. D18. D19. B20. B
21. C22. D23. C24. C25. B26. C27. B28. C29. A30. A
31. D32. C33. C34. D35. A36. B37. A38. C39. C40. D
Mã đề: 318

1. D2. C3. D4. D5. A6. A7. A8. C9. A10. D
11. B12. B13. B14. C15. B16. C17. D18. B19. D20. D
21. D22. A23. A24. D25. C26. A27. B28. A29. D30. C
31. B32. C33. B34. B35. B36. A37. C38. A39. B40. C
Mã đề: 320

1. C2. C3. B4. D5. A6. A7. D8. C9. C10. A
11. B12. A13. C14. C15. A16. C17. C18. D19. C20. D
21. B22. D23. C24. B25. C26. D27. B28. B29. D30.A
31. A32. D33. A34. B35. D36. B37. B38. A39. B40. D
Mã đề: 321

1. B2. A3. A4. D5. D6. C7. B8. B9. B10. C
11. A12. C13. C14. C15. A16. C17. C18.A19. D20. A
21. B22. B23. D24. D25. B26. C27. D28. A29. D30. D
31. A32. B33. B34. D35. B36. B37. D38. A39. A40. D
Mã đề: 322

1. D2. A3. C4. D5. C6. A7. A8. C9. B10. B
11. D12. C13. D14. A15. B16. B17. B18. D19. D20. D
21. A22. B23. C24. C25. A26. A27. D28. D29. C30. B
31. A32. C33. D34. D35. C36. B37. A38. A39. D40. D
Mã đề: 323

1. A2. D3. B4. D5. A6. C7. D8. D9. C10. B
11. C12. C13. D14. A15. D16. A17. C18. B19. B20. D
21. C22. B23. C24. B25. D26. D27. A28.A29. B30. D
31. A32. B33. C34. B35. C36. A37. C38. A39. B40. C
Mã đề: 324

1. A2. D3. A4. C5. C6. A7. A8. C9. D10. C
11. C12. D13. B14. A15. B16. A17. B18. B19. B20. D
21. A22. C23. D24. D25. C26. D27. B28. B29. D30. C
31. A32. D33. C34. B35. B36. A37. D38. A39. C40. C
 
Top