• Chào mừng bạn đến với Diễn đàn đăng tin rao vặt 2020 của hệ thống SEO TOP Có thể bạn cần đăng tin tại: www.tnrgrandpalace.com
  • Set VIP cho 50 tài khoản đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết Tại đây

TQ Đáp án môn ĐỊA LÝ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

olalano

Quản lý chung
Mã đề: 301

41. A42. D43. A44. A45. D46.C47. B48. B49. C50. B
51. D52. B53. C54. D55. C56. D57. A58. B59. C60. B
61. A62. D63. D64. C65. C66. D67. A68. C69. B70. B
71. A72. A73. C74. C75. B76. A77. B78. A79. A80. C
Mã đề: 302

41. D42. D43. D44. A45. D46. C47. A48. C49. D50. C
51. A52. D53. B54. C55. D56. D57. B58. C59. C60. B
61. B62. B63. A64. C65. B66. B67. D68. A69. B70. D
71. C72. A73. D74. C75. A76. C77. B78. B79. A80. A
Mã đề: 303

41. B42. D43. A44. C45. C46. C47. D48. A49. C50. B
51. A52. B53. B54. A55. D56. C57. C58. B59. D60. C
61. A62. C63. D64. A65. A66. D67. A68. B69. A70. C
71. D72. D73. D74. B75. A76. C77. B78. B79. C80. B
Mã đề: 304

41. C42. C43. A44. B45. A46. C47. D48. B49. A50. B
51. A52. D53. C54. B55. C56. C57. D58. B59. D60. D
61. C62. A63. C64. B65. D66. B67. C68. B69. C70. A
71. A72. B73. B74. D75. D76. A77. D78. B79. A80. A
Mã đề: 305

41. C42. A43. B44. C45. B46. A47. D48. D49. B50. D
51. A52. D53. A54. C55. D56. A57. D58. D59. A60. D
61. A62. D63. C64. B65. B66. B67. D68. A69. B70. D
71. A72. B73. D74. A75. B76. B77. B78. B79. A80. A
Mã đề: 306

41. D42. D43. C44. A45. A46. B47. D48. A49. C50. B
51. A52. B53. B54. D55. C56. C57. A58. C59. C60. C
61. A62. C63. A64. D65. A66. D67. C68. A69. D70. D
71. C72. D73. A74. C75. A76. C77. D78. C79. D80. D
Mã đề: 307

41. B42. D43. A44. D45. D46. B47. A48. B49. C50. B
51. B52. A53. D54. A55. B56. C57. C58. B59. A60. D
61. D62. C63. A64. C65. C66. C67. A68. A69. D70. A
71. B72. C73. D74. D75. C76. A77. D78. C79. C80. D
Mã đề: 308

41. D42. B43. C44. D45. C46. B47. A48. C49. D50. D
51. B52. D53. A54. A55. B56. C57. C58. C59. D60. C
61. B62. B63. D64. C65. C66. D67. B68. A69. B70. C
71. A72. A73. B74. B75. A76. A77. B78. B79. D80. D
Mã đề: 309

41. A42. A43. C44. B45. A46. C47. D48. C49. B50. A
51. B52. D53. B54. C55. B56. C57. A58. C59. B60. D
61. A62. C63. D64. D65. D66. B67. A68. A69. A70. C
71. C72. B73. A74. C75. B76. C77. A78. C79. B80. B
Mã đề: 310

41. A42. B43. C44. B45. D46. C47. B48. B49. A50. A
51. A52. D53. C54. B55. B56. D57. C58. D59. A60. A
61. A62. B63. B64. C65. D66. A67. A68. A69. C70. D
71. B72. B73. C74. D75. D76. B77. B78. D79. C80. D
Mã đề: 311

41. D42. D43. A44. C45. C46. B47. B48. D49. B50. B
51. B52. D53. B54. B55. A56. C57. C58. C59. D60. A
61. D62. C63. C64. B65. A66. D67. C68. D69. D70. C
71. D72. A73. B74. A75. A76. C77. B78. B79. A80. A
Mã đề: 312

41. A42. B43. D44. D45. D46. A47. A48. A49. B50. A
51. C52. B53. B54. C55. D56. C57. B58. B59. B60. D
61. B62. C63. C64. C65. D66. D67. C68. B69. C70. B
71. D72. D73. C74. B75. D76. D77. C78. B79. C80. D
Mã đề: 313

41. D42. C43. D44. A45. C46. D47. D48. C49. D50. D
51. A52. B53. C54. D55. C56. B57. D58. C59. C60. B
61. A62. A63. B64. B65. A66. C67. D68. C69. A70. D
71. B72. A73. B74. A75. A76. A77. B78. B79. D80. D
Mã đề: 314

41. B42. D43. C44. B45. C46. C47. A48. A49. D50. C
51. D52. D53. B54. A55. D56. D57. D58. A59. D60. B
61. A62. D63. C64. B65. A66. C67. C68. A69. B70. A
71. C72. A73. A74. C75. B76. A77. D78. A79. A80. C
Mã đề: 315

41. D42. C43. C44. C45. D46. A47. C48. B49. C50. B
51. A52. B53. B54. B55. C56. A57. D58. D59. A60. A
61. D62. B63. A64. A65. C66. D67. D68. C69. B70. A
71. A72. B73. C74. B75. D76. C77. C78. D79. A80. D
Mã đề: 316

41. C42. D43. C44. D45. B46. A47. D48. D49. A50. B
51. D52. B53. B54. A55. A56. A57. C58. A59. D60. C
61. A62. A63. A64. D65. C66. B67. B68. B69. A70. B
71. B72. D73. D74. B75. D76. A77. A78. A79. B80. B
Mã đề: 317

41. A42. D43. C44. D45. D46. D47. B48. C49. D50. C
51. B52. A53. C54. B55. B56. B57. A58. A59. B60. C
61. B62. B63. A64. A65. B66. A67. C68. B69. A70. B
71. C72. C73. C74. B75. C76. A77. B78. C79. A80. C
Mã đề: 318

41. C42. C43. B44. D45. B46. A47. A48. A49. B50. A
51. C52. D53. D54. A55. C56. C57. A58. A59. A60. B
61. A62. B63. A64. B65. D66. C67. B68. A69. C70. B
71. D72. D73. B74. D75. B76. C77. B78. C79. D80. D
Mã đề: 319
41. B42. A43. B44. D45. D46. A47. A48. D49. A50. C
51. B52. D53. D54. D55. A56. C57. D58. D59. A60. C
61. A62. B63. C64. C65. B66. C67. C68. C69. D70. A
71. D72. C73. B74. C75. C76. C77. B78. B79. A80. A
Mã đề: 320
41. D42. D43. C44. A45. B46. D47. D48. D49. B50. B
51. A52. A53. C54. A55. B56. B57. B58. A59. C60. B
61. D62. C63. C64. A65. B66. D67. A68. C69. B70. B
71. B72. C73. D74. C75. C76. C77. C78. D79. B80. D
Mã đề: 321
41. D42. B43. A44. B45.C46. B47. B48. A49. D50. C
51. A52. C53. C54. A55. C56. D57. B58. A59. B60. D
61. D62. A63. A64. C65. D66. B67. D68. A69. D70. C
71. B72. D73. C74. D75. C76. B77. C78. A79. B80. B

Mã đề: 322
41. B42. A43. C44. D45. D46. B47. D48. A49. A50. B
51. B52. C53. D54. A55. A56. C57. A58. A59. C60. D
61. C62. D63. D64. C65. A66. A67. D68. C69. A70. A
71. C72. C73. A74. A75. D76. B77. D78. A79. D80. C
Mã đề: 323
41. D42. A43. D44. A45. B46. A47. B48. D49. B50.A
51. D52. C53. C54. D55. C56. D57. D58. C59. D60. C
61. B62. B63. B64. D65. B66. B67.D68.C69. C70. C
71. B72. D73. C74. C75. C76. D77. B78. B79. D80. D
Mã đề: 324
41. A42. B43. B44. A45. A46. B47. A48. C49. C50. C
51. B52. B53. C54. D55. A56. D57. D58. A59. D60. C
61. D62. A63. B64. C65. B66. D67. B68. B69. B70. D
71. C72. D73. A74. D75. C76. C77. C78. A79. C80. D
 
Top